Leren communiceren begint direct na de geboorte

Soms is bij geboorte al duidelijk dat je kindje niet of nauwelijks zal gaan praten,

door een aangeboren stoornis. Lang niet altijd is bekend waarom de taalontwikkeling van een jong kind achterblijft. Stichting Milo biedt ondersteuning aan mensen met een ernstige communicatiebeperking. Leren communiceren begint direct na de geboorte. In het ComOOK programma helpt Milo ouders van kinderen die in leeftijd  variëren vanaf de geboorte tot 4 jaar. In oktober 2016 start Stichting Milo met een nieuwe ComOOK-groeptaalontwikkeling

Communicatiedrang en taalverwerving

Communicatie en taal zitten letterlijk en figuurlijk in onze genen. Die aanleg ontplooit zich door communicatie met anderen. Het patroon voor communicatieontwikkeling en taalverwerving wordt beïnvloed door genen, gedrag en cultuur. Genen is de aangeboren drang tot communicatie en taalverwerving. Die is er en zal zich hoe dan ook ontwikkelen. Gedrag  is het taalaanbod vanuit de omgeving en cultuur gaat over de aan- en inpassing van de heersende normen en waarden.
Bij (en soms al voor) de geboorte kunnen problemen ontstaan waardoor kinderen in hun verdere ontwikkeling ernstig bedreigd worden en het ouder-kind contact wordt gefrustreerd. Dit kan leiden tot onthechting, vervreemding en bovenal tot een verstoorde ontwikkeling van het kind.
Om tot communicatie en taal te komen is de interactie tussen ouders en kind vanaf de geboorte cruciaal.

De praktijk

Kinderen met meervoudige beperkingen doorlopen veelal omvangrijke begeleidings- en behandeltrajecten. Communicatie en taal(verwerving) staan daarin meestal niet centraal, omdat ouders en hulpverleners andere (primair verzorgende of zorg-)prioriteiten kiezen.
En dat terwijl de sociale interactie die het kind met zijn omgeving opbouwt en onderhoudt zo belangrijk is voor de totale ontwikkeling.  Ouders komen daardoor eigenlijk te laat bij Milo terecht. Kinderen zijn vaak al drie of vier jaar oud bij hun eerste contact met Milo, maar aanmeldingen op latere leeftijden zijn even talrijk. Dat is jammer, omdat kinderen tijdens hun eerste levensjaren het meest gevoelig zijn voor communicatieve vaardigheden en taalverwerving.
Milo wil  ouders en hun jonge kind dan ook zo vroeg mogelijk helpen bij het vinden van een aanpak die het best past bij hun manier van omgaan met elkaar en recht doet aan de mogelijkheden van het kind.  Dit doen we door samen met de ouders een routekaart te vinden voor de aanzet en verdere ontwikkeling van de communicatie met hun kind. Bijvoorbeeld in het ComOOK programma.

Het ComOOK programma

ComOOK is het vroeg(st)interventie programma van Stichting Milo. Het programma duurt vier maanden. Naast de wekelijkse huisbezoeken worden drie bijeenkomsten georganiseerd voor alle deelnemende ouders. Samen met de ouders zoeken we een kind-eigen ontwikkelpad. We maken een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden en de benodigde ondersteuning door ouders voor nu en straks. We leren de ouders hoe zij (weer) inzicht krijgen in de verborgen mogelijkheden van hun kind en zich zelf. Ze weten vaak niet wat ze al weten. De ouders leren hoe ze vanuit hun eigen ervaring en betrokkenheid met behulp van verschillende communicatie ondersteunende middelen passende gelegenheden en kansen kunnen scheppen om direct en succesvol in contact te komen met hun kind. ComOOK helpt de ouders zich bewust te worden van hun rol en inbreng. ComOOK voorkomt dat het contact tussen ouder en kind in een neerwaartse spiraal terecht komt en uiteindelijk verstilt.

Aanmelden voor ComOOK

Meerdere malen per jaar start Milo met het ComOOK programma. Je kunt je hier nog aanmelden voor het eerst komende programma dat in oktober 2016 start.

Deel dit bericht